Deponering av personregistermateriale til IKA Finnmark

Reoler.jpg
IKA Finnmark IKS tar imot og oppbevarer personregistermateriale fra kommunene og Troms og Finnmark fylkeskommune.  
Personregister omfatter bl.a.

  • Klientmapper etter sosialtjenesteloven
  • Pleie og omsorgsarkiv (brukermapper) etter sosialtjenesteloven
  • Klientarkiv (barnevernsmapper) etter barnevernsloven
  • Elevmapper fra grunnskolen og videregående skole
  • Klientmapper fra PPT
  • Klientmapper fra flyktningkontor og asylmottak
  • Pasientjournaler og helsekort fra den kommunale helsetjenesten, skolehelse- og helsesøstertjenesten mv.

Under finner du veiledning, skjemaer og lister for arbeidet med deponering av personregistermateriale til IKA Finnmark IKS.

Veileder for deponering av personregistermateriale til IKA Finnmark IKS

Illustrert veileder for listeføring, pakking og deponering av personregistermateriale til IKA Finnmark IKS.

Skjema - Avleveringsliste for personregister

Listen skal inneholde opplysninger om alle personregistermappene i avleveringen. Ved avlevering skal det følge en versjon av listen på papir, og en versjon på minnepinne. I tillegg skal det i hver arkivboks legges en liste samsvarende med mappene i boksen. Det er viktig at opplysningene blir skrevet riktig og i samsvar med mappene som blir avlevert.