Arkivkurs helse- og sosial

 

Innhold:

Kurset tar opp arkivarbeid innen helse- og sosialsektoren. Kurset vil ta utgangspunkt i lovverket som regulerer arkivene; arkivloven, forvaltningslov, offentlighetslov, personopplysningsloven og relevant helselovgivning, for eksempel forskrift om pasientjournaler.Vi vil se på arkivrutiner i forbindelse med postbehandling, journalføring, arkivering, bortsetting av arkivmateriale, avlevering av personmapper til depot og innsyn. Hvordan skal personopplysninger behandles; innhold i pasient-, klient- og personalmapper, sikkerhet i forhold til tilgang og oppbevaring, overføring av pasient- og klientopplysninger og retting/sletting av opplysninger.Hvilke arkivserier skal/kan man ha. Som eksempler på arkivserier kan nevnes; journal, saksarkiv, personmapper, møtebøker, kardex etc. Hvordan skal disse behandles?

 

Målgruppe:

Kurset er særlig relevant for arkivmedarbeidere og merkantilt ansatte innen helse- og sosialsektoren, arkivleder og saksbehandlere

 

Varighet:

1 dag