Instruks for avlevering av eldre arkiv

Offentlige organ skal avlevere eldre og avslutta arkiv til arkivdepot.
Dagens arkiver er viktige for nåtid og framtid. Arkivene kan ha rettslig, forvaltningsmessig, kulturell og forskningsmessig verdi. Iht arkivloven skal arkiv fra offentlig forvaltning bevares for ettertiden og tilgjengeliggjøres for allmennheten.
I forskrift om offentlig arkiv av 01.01.2018,
§ 20 står det at arkiv som blir avleverte til arkivdepot, skal være ordna etter opphav.
Som et hjelpemiddel for å imøtekomme lovverkets krav, har vi utarbeidet en
INSTRUKS FOR AVLEVERING av eldre arkiv.